Skip County Header
Alameda County, CA, acgov.org
ACGOV Quick Links
Goto ACGOV Search

Tiếng Việt

Tuân hành theo luật cuả Liên Bang và sắc lệnh địa phương, Văn Phòng Cử Tri cung ứng các dịch vụ và tài liệu về bầu cử cho các vị cử tri bằng Anh Ngữ, Trung Hoa Ngữ, Tây Ban Nha Ngữ, Tagalog Ngữ/Phi Luật TânViệt Ngữ

Bản Tin Cuả Uỷ Ban Cố Vấn về Ngôn Ngữ — Ấn Bản Muà Thu

sample cover of newsletter

Bản Tin cuả LAC — Các Ấn Bản Vừa Qua

Các Ngày Quan Trọng cho Cuộc Tuyển Cử Đặc Biệt Bầu Bằng Thư Ngày 6 Tháng Năm, 2014 Cuả Khu Học Chánh Thống Nhất Dublin

Ngày Ðầu Tiên Quyển Tin Tức Cử Tri Ðược Gởi RaNgày 27 Tháng Ba, 2014
Ngày Đầu Tiên Lá Phiếu Bầu Bằng Thư Ðược Gởi Ra/Bỏ Phiếu SớmNgày 7 Tháng Tư, 2014
Khoá Sổ Ghi Danh Cử Tri Ngày 21 Tháng Tư, 2014
Ngày Bầu CửNgày 6 Tháng Năm, 2014

Các Ngày Quan Trọng cho Cuộc Tuyển Cử Sơ Bộ Trực Tiếp Toàn Tiểu Bang Ngày 3 Tháng Sáu, 2014

Ngày Ðầu Tiên Quyển Tin Tức Cử Tri Ðược Gởi RaNgày 24 Tháng Tư, 2014
Ngày Đầu Tiên Lá Phiếu Bầu Bằng Thư Ðược Gởi Ra /Bỏ Phiếu Sớm Ngày 5 Tháng Năm, 2014
Khoá Sổ Ghi Danh Cử TriNgày 19 Tháng Năm, 2014
Ngày Cuối Cùng Để Xin Lá Phiếu Bầu Bằng ThưNgày 27 Tháng Năm, 2014
Ngày Bầu CửNgày 3 Tháng Sáu, 2014

Tìm nơi đầu phiếu của quý vị vào ngày bầu cử và duyệt lại Quyển Tin Tức Cử Tri của quý vị: Phần Dò Tìm Nơi Đầu Phiếu/Quyển Tin Tức Cử Tri

Phụ thêm cho phần Anh ngữ của Quyển Tin Tức Cử Tri & Phiếu Bầu Mẫu, Văn Phòng Cử Tri hiện cung ứng các Quyển Tin Tức Cử Tri bằng tiếng Trung Hoa, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Tagalog/Phi Luật Tân và tiếng Việt cho các vị cử tri đã ghi danh khi có yêu cầu.

Nếu quý vị muốn nhận được Quyển Tin Tức Cử Tri bằng tiếng Trung Hoa, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Tagalog/Phi Luật Tân hay tiếng Việt, xin gọi:

Tiếng Việt (510) 272-6956

Ðể thuận tiện cho quí vị, dưới đây là các mẫu cùng đơn xin khác hiện sẵn có trên mạng của chúng tôi

*Hồ sơ thuộc Dạng Văn Kiện Có Thể Tách Mang (PDF) đòi hỏi phải có phần Adobe Readermiễn phí.

Alameda County sealAlameda County © 2012 • All Rights Reserved • Legal / DisclaimersAccessibility