Skip County Header
Alameda County, CA, acgov.org

Tiếng Việt

Tuân hành theo luật của Liên Bang và sắc lệnh địa phương, Văn Phòng Bầu Cử cung ứng các dịch vụ và tài liệu về bầu cử cho các cử tri bằng tiếng Anh, tiếng Trung Hoa, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Tagalog/Phi Luật Tântiếng Việt.

Bản Tin Về Ủy Ban Cố Vấn Ngôn Ngữ - Mùa Thu 2015

sample cover of newsletter

Bản Tin cuả LAC — Các Ấn Bản Vừa Qua

Các Ngày Quan Trọng cho Cuộc Tổng Tuyển Cử - Ngày 8 Tháng Mười Một, 2016

Ngày Đầu Tiên Gửi Tập Sách Hướng Dẫn Cử TriNgày 29 Tháng Chín, 2016
Ngày Đầu Tiên Gửi Lá Phiếu Bầu Bằng Thư/Bỏ Phiếu SớmNgày 10 Tháng Mười, 2016
Khoá Sổ Ghi DanhNgày 24 Tháng Mười, 2016
Ngày Cuối Cùng Để Xin Lá Phiếu Bầu Bằng ThưNgày 1 Tháng Mười Một, 2016
Ngày Bầu CửNgày 8 Tháng Mười Một, 2016

Âm Thanh về Tài Liệu của Các Dự Luật và Lời Phát Biểu của Các Ứng Cử Viên cho Cuộc Tổng Tuyển Cử Ngày 8 Tháng Mười Một, 2016

Nghe biện pháp và Báo cáo Ứng viên

Bản Tin được đăng tải cho Cuộc Tổng Tuyển Cử Ngày 8 Tháng Mười Một, 2016

Tập Sách Hướng Dẫn Cử Tri

Tìm nơi đầu phiếu của quý vị vào ngày bầu cử và duyệt lại Tập Sách Hướng Dẫn Cử Tri của quý vị: Dò Tìm Nơi Đầu Phiếu/Tập Sách Hướng Dẫn Cử Tri

Phụ thêm cho phần Anh ngữ của Tập Sách Hướng Dẫn Cử Tri & Phiếu Bầu Mẫu, Văn Phòng Bầu Cử có cung ứng các Tập Sách Hướng Dẫn Cử Tri bằng tiếng Trung Hoa, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Tagalog/Phi Luật Tân và tiếng Việt cho các vị cử tri đã ghi danh khi có yêu cầu.

Nếu quý vị muốn nhận được Tập Sách Hướng Dẫn Cử Tri bằng tiếng Việt, xin gọi:

Tiếng Việt (510) 272-6956

Các Mẫu Đơn Trên Mạng

Ðể thuận tiện cho quí vị, dưới đây là các mẫu cùng đơn xin khác hiện sẵn có trên mạng của chúng tôi

*Hồ sơ thuộc Dạng Văn Kiện Có Thể Tách Mang (PDF) đòi hỏi phải có phần Adobe Readermiễn phí.