Skip County Header
Alameda County, CA, acgov.org
ACGOV Quick Links
Goto ACGOV Search

Tiếng Việt

Tuân hành theo luật của Liên Bang và sắc lệnh địa phương, Văn Phòng Bầu Cử cung ứng các dịch vụ và tài liệu về bầu cử cho các cử tri bằng tiếng Anh, tiếng Trung Hoa, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Tagalog/Phi Luật Tântiếng Việt.

Bản Tin Về Ủy Ban Cố Vấn Ngôn Ngữ - Mùa Xuân 2015

sample cover of newsletter

Bản Tin cuả LAC — Các Ấn Bản Vừa Qua

Các Ngày Quan Trọng cho Ngày 19 Tháng Năm, 2015 - Cuộc Tổng Tuyển Cử Ðặc Biệt Thượng Viện Tiểu Bang Ðịa Hạt 7

Ngày Đầu Tiên Gửi Tập Sách Hướng Dẫn Cử TriNgày 9 Tháng Tư, 2015
Ngày Đầu Tiên Gửi Lá Phiếu Bầu Bằng Thư/Bỏ Phiếu SớmNgày 20 Tháng Tư, 2015
Khoá Sổ Ghi Danh Cử TriNgày 4 Tháng Năm, 2015
Ngày Cuối Cùng Để Xin Lá Phiếu Bầu Bằng ThưNgày 12 Tháng Năm, 2015
Ngày Bầu CửNgày 19 Tháng Năm, 2015

Tìm nơi đầu phiếu của quý vị vào ngày bầu cử và duyệt lại Tập Sách Hướng Dẫn Cử Tri của quý vị: Dò Tìm Nơi Đầu Phiếu/Tập Sách Hướng Dẫn Cử Tri

Phụ thêm cho phần Anh ngữ của Tập Sách Hướng Dẫn Cử Tri & Phiếu Bầu Mẫu, Văn Phòng Bầu Cử có cung ứng các Tập Sách Hướng Dẫn Cử Tri bằng tiếng Trung Hoa, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Tagalog/Phi Luật Tân và tiếng Việt cho các vị cử tri đã ghi danh khi có yêu cầu.

Nếu quý vị muốn nhận được Tập Sách Hướng Dẫn Cử Tri bằng tiếng Việt, xin gọi:

Tiếng Việt (510) 272-6956

Ðể thuận tiện cho quí vị, dưới đây là các mẫu cùng đơn xin khác hiện sẵn có trên mạng của chúng tôi

*Hồ sơ thuộc Dạng Văn Kiện Có Thể Tách Mang (PDF) đòi hỏi phải có phần Adobe Readermiễn phí.

Alameda County sealAlameda County © 2015 • All Rights Reserved • Legal / DisclaimersAccessibility