Skip County Header
Alameda County, CA, acgov.org

ANG AKING IMPORMASYON PARA SA BOTANTENG MILITAR/SA IBAYONG DAGAT

Maligayang Pagdating sa  ANG AKING IMPORMASYON PARA SA BOTANTENG MILITAR/SA IBAYONG DAGAT

Ang mga Mamamayan ng Estados Unidos na naglilingkod sa aktibong tungkulin sa nakaunipormeng mga serbisyo kasama ang kanilang mga karapat-dapat na miyembro ng pamilya at mga Mamamayan ng Estados Unidos na nakatira sa labas ng Estados Unidos ay may karapatan para bumoto; at mayroong kasangkapan at pinagkukunang-yaman para matagumpay na gawin - mula kahit saang panig ng mundo.

Inilalaan ng Uniformed and Overseas Citizens Absentee Voting Act (UOCAVA), ang legal na basehan ng mga mamamayang ito para sa kinakailangan ng pagbotong absentee para sa tanggapang pederal. Ang mga mamamayang UOCAVA ay ang mga Mamamayan ng U.S. na mga aktibong miyembro ng Nakaunipormeng mga Serbisyo, ang Merchant Marine, at mga kinomisyong pulutong ng Public Health Service at ng National Oceanic and Atmospheric Administration, ang kanilang mga eligible na miyembro ng pamilya at mga Mamamayan ng U.S. na naninirahan sa labas ng Estados Unidos.

Batay sa iyong impormasyon para sa botanteng militar/sa ibayong dagat, maaari mong:

  • i-tsek ang iyong istado bilang botanteng militar/sa ibayong dagat
  • i-download ang iyong opisyal na balota
  • i-download ang iyong form ng panunumpa ng botante
  • i-download ang iyong form ng sobre ng pagkakakilanlan

Gamitin ang nasa ibabang form upang hanapin ang iyong impormasyon para sa botanteng militar/sa ibayong dagat.
TALA: Itala lamang ang kinakailangang impormasyon sa ibaba.

* Kinakailangang Patlang

* //
(halimbawa, 01/01/1900)
*
 
*