Skip County Header
Alameda County, CA, acgov.org

THÔNG TIN CHO QUÂN NHÂN/CỬ TRI Ở NƯỚC NGOÀI CỦA TÔI

Chào Mừng Quý Vị đến với Phần   THÔNG TIN CHO QUÂN NHÂN/CỬ TRI Ở NƯỚC NGOÀI CỦA TÔI

Công Dân Hoa Kỳ đang là Quân Nhân phục vụ tại ngủ kể cã thành viên gia đình hợp lệ của họ và những Công Dân Hoa Kỳ sinh sống ngoài Hoa Kỳ có quyền bầu cử; và có phương tiện và tài nguyên để thực hiện thành công điều đó - từ bất cứ nơi nào trên thế giới.

Đạo Luật Bỏ Phiếu Khiếm Diện cho Các Công Dân tại Nước Ngoài và Quân Nhân (UOCAVA), qui định căn bản pháp lý về những đòi hỏi để bầu khiếm diện đối với những công dân này cho những chức vụ liên bang. Những công dân theo định nghỉa UOCAVA là những Công Dân Hoa Kỳ đang là Quân Nhân phục vụ tại ngủ, Thủy Thủ Ðoàn tàu buôn, và là thành viên của Quân Ðoàn Ủy Thác về Dịch Vụ Y Tế Công Cộng và của Quân Ðoàn Ủy Thác về Quản Trị Ðại Dương Quốc Gia và Khí Quyển, những thành viên gia đình hợp lệ của họ và những Công Dân Hoa Kỳ sinh sống ngoài Hoa Kỳ.

Với Thông Tin cho Quân Nhân/Cử Tri ở Nước Ngoài, quý vị có thể:

  • Kiểm Tra tình trạng quân nhân/cử tri ở nước ngoài của quý vị
  • Tải xuống lá phiếu chính thức của quý vị
  • Tải xuống mẫu lời tuyên thệ của cử tri của quý vị
  • Tải xuống mẫu phong bì nhận dạng của quý vị

Hảy dùng mẫu dưới đây để tìm kiếm thông tin về Quân Nhân/Cử Tri ở Nước Ngoài của Quý Vị
GHI CHÚ: Xin chỉ điền phần tin tức đòi hỏi dưới đây.

* Lĩnh Vực Cần Thiết

* //
(thí dụ, 01/01/1900)
*
 
*