Skip County Header
Alameda County, CA, acgov.org
ACGOV Quick Links
Goto ACGOV Search

Hồ Sơ Cử Tri Của Tôi

Chào Mừng Quý Vị đến với Phần  Hồ Sơ Cử Tri Của Tôi

Với hồ sơ cử tri của quý vị, quý vị có thể:

  • Xem Lại Tình Trạng Ghi Danh của Quý Vị
  • Tra cứu địa điểm bỏ phiếu của quý vị
  • Tải xuống lá phiếu mẫu của quý vị
  • Kiểm tra tình trạng lá phiếu bầu bằng thư của quý vị
  • Thay đổi ngôn ngữ ưa thích của quý vị
  • Chọn không tham gia vào/Chọn tham gia vào để nhận lá phiếu mẫu của quý vị bằng thư
  • Tìm xem các viên chức đã đắc cử cuả quý vị

Sử dụng mẫu đơn dưới đây để tìm kiếm hồ sơ cử tri của quý vị.
GHI CHÚ: Xin chỉ điền phần tin tức đòi hỏi dưới đây. Quý vị không cần phải điền thêm các tin tức thuộc phần địa chỉ cuả quý vị.
Số phòng vv. Không bắt buộc

* Lĩnh Vực Cần Thiết

*
CHỈ điền số nhà trong địa chỉ cư trú của quý vị (thí dụ, “735-A Main St” nhập vào 735)
*
CHỈ điền tên đường trong địa chỉ cư trú của quý vị (thí dụ, “12345 E 14th St.” nhập vào 14th)

(thí dụ, “735-A Main St” chọn Đường từ trong danh sách)
* //
(thí dụ, 01/01/1900)
 


Alameda County sealAlameda County © 2012 • All Rights Reserved • Legal / DisclaimersAccessibility